Skip to main navigation Skip to main content

Privacy verklaring van ZWNGR

Dit is de Privacy verklaring van ZWNGR. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen via onze website en onze dienstverlening.

Wat verzamelen we?

ZWNGR verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, rekeningnummer en e-mailadres voor zover u diensten van ZWNGR afneemt.

Waarom doen wij dit?

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: − Verlening en facturering van onze diensten; − Afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan; − (De uitvoering van) onze dienstverlening aan u; − Verstrekking van informatie of aanbiedingen aan u; − Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.  
Ook leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website en E Cursus. Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website, wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: uw IP-adres, de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.  ZWNGR, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij ZWNGR daartoe wettelijk wordt verplicht.

Wat gebruiken wij daarvoor?

Met behulp van het web-analyse programma Google Analytics worden gegevens in geanalyseerde vorm gepresenteerd zodat we aan de hand daarvan onze website kunnen optimaliseren. Daarvoor maken we gebruik van een trackingbestand, de zogenaamde: ‘cookie’, die uw surfgedrag op onze website vastlegt.  Deze gegevens worden mogelijk opgeslagen in netwerken van Google Inc. die in de Verenigde Staten zijn gelegen. Google heeft zich middels de ‘Veilige Haven Beginselen’ gecommitteerd aan een passend beveiligingsniveau voor het verwerken en opslaan van gegevens afkomstig uit de Europese Unie. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken indien zij daardoor wordt verplicht. Google mag deze gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor u hier toestemming geeft.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard, dit is volgens de wettelijke termijn die de fiscus stelt.

Wat zijn uw rechten?

U mag de gegevens die wij van u verzamelen desgewenst inzien en laten corrigeren.  U heeft ook het recht ZWNGR te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, ZWNGR zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van ZWNGR en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd. Voordat ZWNGR bovenstaande verzoeken in behandeling neemt, kan zij verlangen dat u bepaalde identiteitsgegevens, waaronder onder andere begrepen, uw rekeningnummer en  woonadres, verstrekt, opdat ZWNGR uw identiteit met voldoende zekerheid kan vaststellen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens ( AVG)  worden beschermd.

Derden

Graag willen wij u erop wijzen dat daar waar u, door middel van het aanklikken van een hyperlink, websites van derden bezoekt, de Privacy Verklaring van deze derde partijen, en niet die van ZWNGR van toepassing is.

Overdracht onderneming

Bij verdere groei en ontwikkeling van ZWNGR, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Wijzigingen

Wij hebben te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op het dashboard van onze E Cursus. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van onze E Cursus en dienstverlening zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.