Skip to main navigation Skip to main content

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van ZWNGR! geeft u impliciet aan akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Leest u deze daarom goed door. 

Met het maandabonnement kun je op je eigen tempo en in elke fase van de zwangerschap de cursus volgen. Opzeggen doe je voor het einde van de maand door een mail te sturen naar info@zwngr.nl
ZWNGR! is een online omgeving voor het geven en volgen van cursussen en webinars. Next Generation Care is de eigenaar van ZWNGR!. Wanneer hierna gesproken wordt over 'wij' of 'ons', wordt steeds het bedrijf Next Generation Care bedoeld. Let op: De programma' s in ZWNGR! zijn niet bedoeld als vervanging van de zorg van de verloskundige of gynaecoloog en voor acute noodsituaties. Neem in geval van nood direct contact op met uw verloskundig professional of met uw huisarts.

Herroepingsrecht:

Ben je niet tevreden met de cursus? Is het niet wat je ervan had verwacht? Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen het abonnement op te zeggen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum van de bankincasso. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stuur je een mail naar:  info@zwngr.nl met de vermelding dat je de overeenkomst wilt herroepen. Doe dit op tijd, voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. 

Algemeen

Uw account op ZWNGR! is strikt persoonlijk. Dit houdt in dat alleen u daar toegang toe heeft, en dat u dus anderen hiervan geen gebruik mag laten maken.

ZWNGR! biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met een helpdesk (info@zwngr.nl). De helpdesk kan u helpen met vragen rondom het gebruik van het platform en vragen van technische aard. Voor inhoudelijke vragen over uw zwangerschap dient u contact op te nemen met uw verloskundig professional.

De informatie en materialen die op ZWNGR! worden gebruikt, hebben copyright van Next Generation Care, tenzij anders aangegeven. Er mag alleen informatie worden gedownload door geregistreerde gebruikers voor persoonlijk gebruik. Elke andere activiteit zoals kopiƫren of verspreiden van informatie of materiaal mag alleen met toestemming van Next Generation Care gedaan worden. Ook zijn de beeltenissen, het ontwerp en het ZWNGR! logo eigendom van Next Generation Care en mogen niet gereproduceerd of verspreid worden zonder toestemming.

ZWNGR! bevat links naar internet websites en online materialen die door derde partijen worden beheerd. Deze sites en materialen worden niet door Next Generation Care gecontroleerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Wij verzoeken u wel om niet ‐werkende links en materialen bij de helpdesk te melden. U dient zich bij uw gebruik te onthouden van het doen van misleidende, denigrerende, discriminerende of anderszins onrechtmatige mededelingen en van het maken van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Wij behouden het recht voor om content, waarvan wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat die door u geplaatst is in strijd met deze verplichting, zonder uw voorafgaande instemming te verwijderen.

U dient zich te onthouden van activiteiten die de integriteit en veiligheid van ZWNGR! in gevaar kunnen brengen. Wordt risicovol gedrag gesignaleerd, dan zal door ons contact met u worden opgenomen om dit te bespreken. Afhankelijk van de ernst van de situatie en eventuele recidive kunnen wij besluiten om u verdere toegang tot ZWNGR!al dan niet tijdelijk te ontzeggen. Opzettelijke introductie van schadelijk materiaal of het op oneigenlijke wijze toegang proberen te krijgen tot de server waarop ZWNGR! gegevens zijn opgeslagen betreffen strafbare feiten, waarvan wij aangifte doen bij de politie en waarbij wij uwidentiteit aan hen bekend maken.

Next Generation Care en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor claims, of schade van wat voor soort dan ook, van gebruikers van ZWNGR! of van iemand anders, door beslissingen of gedragingen die het gevolg zijn van informatie op deze website. Dit houdt zonder uitzonderingdirecte, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade in.

Next Generation Care en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor het verlies of schade aan uw computerapparatuur, uw eigen software en/of data als gevolg van uw gebruik van uw ZWNGR! of door het uploaden of downloaden van enig materiaal. ZWNGR! biedt nadrukkelijk geen behandeladvies. Wij besteden alle redelijkerwijs van ons te verlangen zorg aan de ontwikkeling en het onderhoud van ZWNGR!.

ZWNGR! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, als direct of indirect gevolg van uw gebruik van ZWNGR!, bijvoorbeeld van standaard modules of door ons of derden in ZWNGR! geplaatste informatie. Cursisten dienen met betrekking tot hun zwangerschapsbegeleiding altijd hun verloskundig professional te raadplegen. Wij bieden geen garantie ten aanzien van de kwaliteit van zorgverleners die gebruik maken van ZWNGR! of dat zij BIG of anderzins geregistreerd zijn.

Opslag en beveiliging van persoonlijke informatie

Next Generation Care zal in redelijkheid alle mogelijke stappen nemen om alle persoonlijke informatie veilig te stellen en zorgvuldig te behandelen in de zin van de wet op de algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Uw informatie wordt in versleutelde vorm bewaard op een beveiligde server op een beveiligde locatie. Daarnaast zijn zowel het hele team van Next Generation Care, als de medewerkers van bedrijven die te maken hebben met onze informatiesystemen, door de wet verplicht tot vertrouwelijkheid aangaande gegevens die door Next Generation Care worden bewaard.
U bent zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van uw persoonlijke informatie door een sterk wachtwoord te nemen en uw wachtwoord nooit ergens te noteren. Verstrek uw wachtwoord nooit aan derden.